Logo SWIMER

ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE NA OLEJ NAPĘDOWY

Nasza firma Od 2009-09-17 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma Sprawdź kto produkkuje zbiorniki do magazynowania paliw płynnych

Przepisy prawne, rozporządzenia dotyczące usytuowania i magazynowania paliw płynnych w dwupłaszczowych zbiornikach na olej napędowy

 

Wymagania dotyczące miejsca posadowienia zbiornika na olej napędowy

  1. Zbiornik na olej napędowy powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza od zewnętrznego płaszcza zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej producenta zbiornika.
  2. Minimalne odległości:
  10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej
  5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej
  20 m - od lasu
  3 m - od drogi publicznej
  3. Jeżeli jest wymagane posadowienie zbiornika na fundamencie, powinien on być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w przypadku lokalizacji zbiornika na terenach występowania szkód górniczych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa geologicznego i górniczego.
  4. W odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza nie powinny znajdować się niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawiony jest zbiornik wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju
  5. Przestrzeń do obsługi zbiornika (dystrybucja paliwa) powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów.
  6. Zbiornika nie należy sytuować na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami
  7. Zbiornik powinien być zlokalizowany przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z niezbędnym miejscem do zawracania i przystosowanej, w zakresie nośności, do dojazdu cysterny dostawcy oleju napędowego. Potencjalne przeszkody w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew powinny być na bieżąco kontrolowane i minimalizowane przez użytkownika zbiornika
  8. Przestrzeń do obsługi zbiornika (dystrybucja paliwa) powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów
  9. Nie dopuszcza się ustawiania zbiornika z odmierzaczem oleju napędowego na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.
  10. Użytkownik zbiornika ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej dostawy paliw i wolnej przestrzeni wokół zbiornika do okresowych kontroli i przeglądów.
  11. Nawierzchnia podjazdów powinna być równa, wykonana z materiałów niepalnych, szczelna i zmywalna ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji deszczowo-przemysłowej