Logo SWIMER

ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE NA OLEJ NAPĘDOWY

Nasza firma Od 2009-09-17 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma Sprawdź kto produkkuje zbiorniki do magazynowania paliw płynnych

Podstawowe przepisy regulujące posadowienie zbiorników na olej napędowy:

 

  1. Rozporządzenie MSWiA (p.poż) dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych
  3. Ustawa o dozorze Technicznym wraz z Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzaju urządzeń Technicznych podlegający dozorowi technicznemu
  4. OPINIA Instytutu Ochrony Środowiska Dotycząca zbiorników na olej napędowy w aspekcie wymagań ochrony środowiska
  5. BHP – instrukcja bezpiecznej obsługi przenośnego zbiornika na olej napędowy
  6. P.poż - Opinia w zakresie zgodności z krajowymi przepisami stosowania urządzeń typu przenośny zbiornik na olej napędowy
  7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm)
  8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)
  9. Rozporządzenie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
  10.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)
  11.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.)
  12.Karta Charakterystyki Preparatu Olej Napędowy
  13.Ustawa o dozorze Technicznym Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321,
  14.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 DzU. Z 2008 Nr 60, poz. 371
  15.Rozporządzenie MSWiA w sprawie p.poz